Archive for 2009

Measurements in Khmer Society

Wednesday, December 23rd, 2009
វិទ្យាស្ថានរៃយំ
REYUM INSTITUTE
FUND
បើកពិព័រណ៍​និងផ្សាយសៀវភៅ
រង្វាស់​រង្វាល់ប្រើក្នុងសង្គមខ្មែរ

Exhibition and Publication
MEASUREMENTS IN KHMER SOCIETY

ថ្ងៃចន្ទ័ ទី​ ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ម៉ោង ៥-៦​ យប់
(រហូតដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០)

ផ្ទះលេខ ៤៧ ផ្លូវលេខ​ ១៧៨ ខាងជើងសារមន្ទីរជាតិ ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២១៧ ១៤៩

Opening on Monday, December 28, 2009, 5-8 pm
(December 2009, February 2010)

47 Street 178 Phnom Penh. Tel 023 217 149
www.reyum.org

THE ROCKEFELLER
FOUNDATION
THE ALBERT KUNSTADTER
FAMILY FOUNDATION
THE PRINCE CLAUS
FUND

Cambodia and World History Conference

Wednesday, December 23rd, 2009

Conference Announcement: Cambodia and World History/World History and Cambodia, January 3-4, 2010, Phnom Penh, Cambodia.

The second “Cambodia and World History/World History and Cambodia” conference will be hosted by Pannasastra University of Cambodia in Phnom Penh, January 3-4, 2010. The first symposium, held in January 2009, attracted scholars from Britain, Thailand, and the United States who engaged in lively discussions with their counterparts at Pannasastra University and the Royal University of Cambodia.

This year’s program will similarly be devoted to generating dialog among scholars within and outside of Cambodia about Cambodia’s place in World History. It also seeks to stimulate discussion of world history
methodology and those world history processes that have application to the Cambodian past. Further, it will examine the possible role world history can play in framing pre- and post-conflict Cambodian history and
thus aid in the development of Cambodia’s educational establishment at all levels of instruction.

Among the topics that may be addressed at the symposium are: the nature of world history; the processes of indigenization; localization, and syncretism in Cambodian history; the decline and fall of classical societies; Diaspora and gender studies; the colonial experience; nationalism; post-conflict studies; trade, religion and culture in Cambodia, regional questions in global perspective; borderlands; regionalism and regional diplomatic relations; investment, tourism and resource management issues; the environment; comparative genocide; and models for World History and global studies in Cambodia both in terms of scholarship and instruction. These topics are examples only and should not be taken to exclude proposals on other topics.

A working dinner meeting will be held on Sunday, January 3,, with an all-day conference on Monday, January 4, which will follow an all-plenary roundtable format, with all participants attending consecutive one hour-long sessions held throughout the day (with a break for lunch), followed by a working farewell dinner. The sessions will be organized around topically grouped presentations limited to 10-15 minutes each to encourage discussion. It is not expected that formal papers will be read. These presentations can, however, form the basis for publication in a contemplated volume or as part of a forum or individual articles in the journal /World History Connected.

The symposium is sponsored by Teachers Across Borders, Inc. (TAB), a non-profit international educational organization. The conference serves as the first of a series of TAB annual activities in Cambodia designed to further Cambodia’s national educational goals.

TAB programs are open to all. There is no registration fee and it is not necessary to make a presentation to participate in this dialog. There is, however, no honorarium for travel or housing.

Individual presentations as well as an entire panel may be submitted for inclusion in the program. Please send a brief vita with full contact information and a brief abstract to the program chair. Those who plan to attend the symposium, but not make a presentation, should inform the program chair of their plans for logistical purposes (room seating, etc.).

The program chair is Professor Marc Jason Gilbert, National Endowment for the Humanities Endowed Chair in World History, College of Humanities and Social Sciences, Hawaii Pacific University, 1188 Fort Street Mall,
Honolulu, Hawaii 96813. Phone: 808-544-1169; E-mail: mgilbert@hpu.edu.

Tentative Schedule:

Participants will gather for transportation to a working dinner on Sunday evening (exact time to be arranged), January 3 in the lobby of the Goldiana Hotel, near the conference venue, which offers substantial
discounts for Teachers Across Borders activities) For reservations, go to http://www.goldiana.com/pp/goldiana_hotel.htm. Merely mention you are with Teachers Across Borders. Other inexpensive hotels are close by.

At 8:30 a.m. Monday morning, January 4, participants will gather in the lobby of the Goldiana for transportation to symposium’s venue at the nearby /South Campus/ of Pannasastra University of Cambodia Campus (in the “NGO” zone, about 2k from the city center–see www.puc.edu.kh/), not the central campus near the National Museum. Pannasastra is a large, English-medium, multi-campus institution
and among the region’s premier universities. Participants making their own way to the campus should check in at the Central Office on the Second Floor of the South Campus main building to the right at the top
of the main staircase.

Marc Jason Gilbert
NEH Endowed Chair in World History
College of Humanities and Social Sciences
Hawaii Pacific University
1188 Fort Street Mall
Honolulu, Hawaii, 96813
mgilbert@hpu.edu

Cambodia and World History Conference

Sunday, December 20th, 2009

Southeast Asian Cultural Values Conference

Monday, December 14th, 2009

Conference Program

THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON

“SOUTHEAST ASIAN CULTURAL VALUES: CULTURAL INDUSTRY”

December 16, 2009

17.00-18.30
Arrival and Registration of Oversea participants

Angkor Century Hotel, Siem Reap City, Cambodia

18.30-20.30
Dinner reception at Sophea Angkor Pich Restaurant, Siem Reap City

December 17, 2009
Venue: Lotus Ballroom, Angkor Century Hotel

07.30-08.30
Registration
08.30-09.30
Opening Ceremony:

- Welcome address:

. H.E. UK Sameth, Under Secretary General of Apsara Authority
. Prof. KIM Jae-Youl, President of the Korea Foundation for Advanced Studies (KFAS)

- Keynote Speech:

. Prof. Christophe Pottier: Head, EFEO Angkor
. Mr. Teruo Jinnai, UNESCO Representative in Cambodia

- Opening Speech: by Prof. KHLOT Thyda, Advisor to Prime Minister of Cambodia and President of Royal Academy of Cambodia

09.30-09.50
Coffee break
09.50-12.00
Session I: Main theme: Cultural Industry
- Moderator:
1-Dr. IV Chan
2-Dr. Oum Ravy
- Speakers:
1- Dr. Mitchel Jame Hendrickson: “The Industries of Angkor Project: Archaeological Investigation of Preah Khan of Kompong Svay (Prasat Bakan)”.
2- Prof. Lily Kong Lee: “Singapore’s Creative Industries: Singapore’s Creative Industries: a New Asia Creative Hub?”
3- Dr. Michel Tranet: “Eternal Value of Khmer Cultural Industries”.
4- Mr. Hanggar Budi Prasetya: “Shadow Puppet Theater as Cultural Industry in Indonesia”.
5- Prof. Khuon Khun Neay: “Participatory Management of Angkor Park”
6- Mr. Chhim Sokhandara: “The Role of Cultural Landscape in Cultural Industries: Using Archaeological Representation of Landscape”.
7- Dr. SAM, Sam-Ang: “Khmer Music: Its History, Fundamentals Contexts, and Representation”.
8- Ms. ABE Chie: “Did development affect on Local Spiritual beliefs neak ta phum in Angkor village?”
16.00-16:15
Coffee break
16.15-18.15
Session II: Sub-theme 2: Cross-Culture among the Nations in Southeast Asian Region
- Moderator:
1-Dr. Neth Barom
2-Dr. Nou Chansophy
- Speakers:
1- Dr. Nguyen Sy Tuan: “The Identity and Similarity in Viet and Khmer Culture – a View from Linguistic Aspect”.
2- Ms. Lucia Lusi Ani Handayani: “A Taste of another World: Indonesian Food Tourism”.
3- Prof. Mohamad Zain Musa and Prof. Nik Hassan: “Cultural Conflict? Indian and Islamic Values in Campa Leadership”.
4- Dr. Stock Emiko: “Showing Culture, Displaying Tradition. When an ‘international’ exhibition raises ‘local’ stakes among Chams in Cambodia”.
5- Mr. Chaimongkol Chalermsukjitsri: Destiny of the Khmer Language under Thai Context: Will the Ethnic Khmer Surin speak Khmer tomorrow?
6- Ms. Chea Bunnary: “Impact of Intangible Cultural Belief on Social Value and welfare of the Cambodian Society: Case study on Sorcery”.
7- Mr. Christian G. Mundo: “A Case Study of the Vega Family during the Second World War in Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao, Philippines”.
8- Prof. Maurice Eisenbruch: “Cultural capital lost and found –rebuilding health and revitalizing Cambodia through the traditional healing sector”.
18.00-20.00
Dinner at Grand View Restaurant, Angkor Century Hotel

December 18, 2009
Venue: Lotus Ballroom, Angkor Century Hotel

08.00-10.00
SESSION IV: Sub-theme 3: Cultural Problems in the Context of Globalization
- Moderator:
1-Dr. Som Somuny
2-Dr. Chhany Sak-Humphry
- Speakers:
1- Prof. Kim Pinun: “The Cambodian Performing Arts in the Context of Globalization”
2- Ms. Airah Cadiogan: “Aetas in “The New Order”: A study on mass media’s representations of race, their impact on audience interpretations and implications on the status of racial minorities/indigenous peoples in multicultural societies, using the 20th Philippine Advertising Congress television commercials”.
3- Mr. PA Chanroeun: “Culture and Development in the Context of Globalization: A Cambodian Perspective”.
4- Mr. Hieng Leang Hong: “the Indigenous Minorities in Cambodia: Changing Identity and Culture Pratices”.
5-. Dr. John Weeks: “The Economics of Comics: Cambodian Popular Culture in Three Eras”.
6- Dr. Thel Thong: the 11th Century War between Khmers and Mons, and the sweet-cucumber king of Burma”.
7- Mr. Yim Chanvisal: “Loving and Keeping Our Culture, Environment, and Peace”.
10.00-10.30
Coffee break.
10.30-12.00
Closing Ceremony:

-Conference Assessment: Prof. SUM Chhum Bun, Secretary General of Royal Academy of Cambodia (RAC) and Director of Asia Research Center in RAC.
-Keynote Remark: Prof. KIM Jae-Youl, President of the Korea Foundation for Advanced Studies (KFAS)
-Closing speech: H.E. SOU Phirin, Governor of Siem Reap province

12.00-14.00
Luncheon at Grand View Restaurant, Angkor Century Hotel
14:00-18:00
Visit Angkor Wat temples and its complex.
18:30-20:30
Farewell Dinner at Sophea Angkor Pich Restaurant, Siem Reap City.

December 19, 2009

07:00-12:00
Leaving of participants.

TONITE’S X-MAS SPECIAL @ Meta House, 6PM

Friday, December 11th, 2009

META HOUSE Street 264, #6 – Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh,
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Fixed +855- (0)23 – 224 140, Mobil +855- (0) 12- 607 465
Homepage: www.meta-house.com
email: mest...@gmx.net

Dear Meta House Friends!

Phnom Penh in winter is bathed in a special light, a cool, dry light that
illuminates the short days…

Tonite, 6PM @ Meta House (2nd Floor) we invite you for our SPECIAL CHRISTMAS
EXHIBITION OPENING with artworks by US artist MARC POLLACK. A veteran of the
New York art scene, he is a graduate of Parsons School of Design and is a
Life Member of The Art Students League of New York. In addition, he has the
rank of “Maribu” and is entitled to create gri-gri and other talisman and to
imbue them with meaning and special powers.

Gri-Gri are portable art objects (PAO) designed to help their owners
navigate the vagaries of life or to protect their owners from evil or
unfavorable thoughts and actions that may influence them. They connect the
spiritual and religious world with the world of art.

All artworks are for sale and make a very special christmas gift for the one
you love!

* Tonite’s opening is followed by the rooftop screening of IN A DREAM @ 7PM.
Jeremiah Zagar’s beautiful HBO documentary (USA, 2008, 80mins) tells the
chaotic and painful story of his mother Julia and father Isaiah Zagar, a
renowned mosaic artist, who for the past 30 years has covered more than
50,000 square feet of Philadelphia from top to bottom with tiles, mirror,
paint and concrete.

Pls. visit Meta House tonite,
all the best, your MH team

__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 4629 (20091123) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com